Regulamin konkursu Włoski Klimat 2018

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja konkursu „Włoski klimat w moim domu” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Studio Kreatywne Magdalena Rączka z siedzibą w Krakowie (31-044), przy ul. Grodzkiej 42/1, wpisane w CEIDG  pod numerem NIP:  1231125914  , REGON: 366810149
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej sweetspoon.pl, należącej do Organizatora i obowiązuje od chwili jego ogłoszenia.
 4. Konkurs trwa od godziny 17:00 11 grudnia 2018 r. do godziny 23:59 15 grudnia 2018.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres: [email protected] wiadomości („Zgłoszenie”) zawierającej:
  a. opublikowanie na swoim Instagram Stories zdjęcia obrazującego, jak wygląda włoski klimat w domu Uczestnika.
  b. Oznaczenie w relacji @sweetspoonka z dopiskiem „włoski klimat w moim domu”.
  c. Dodanie komentarza „Biorę udział w konkursie” pod konkursowym wpisem na stronie
  d. Każde zdjęcie musi również – poza opublikowaniem na Instagram Stories – zostać wysłane na adres [email protected]. Wiadomość („Zgłoszenie”) zawierać musi:
  – imię i nazwisko Uczestnika;
  – nazwę użytkownika na Instagramie;
  – oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 4. Zgłoszenie należy przesłać na adres [email protected] nie później niż do godziny 23:59 15 grudnia 2018 r.
 5. Jeden Uczestnik ma prawo przesłania nie więcej niż jednego Zgłoszenia
 6. W przypadku zgłoszeń Uczestników, którzy prześlą więcej niż jedno Zgłoszenie, żadne z nich nie będzie uwzględniane przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu oraz oświadczeniem przez Uczestnika, iż:
  a. posiada pełnię praw autorskich do przesyłanego Zgłoszenia oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ich rozpowszechniania;
  b. udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Zgłoszenia poprzez: jego udostępnienie na Stronie internetowej Organizatora, a także na Profilu Organizatora w serwisach Facebook i Instagram.
 8. Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.
 9. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa lub naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.
 11. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie rodzin Organizatora, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu

§3 ZASADY KONKURSU ORAZ PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.
 2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy przesłali swoje Zgłoszenia zostaną wpisani na listę konkursową.
 3. Organizator sam wybierze zwycięzcę Konkursu będącego autorem najciekawszego najbardziej przykuwającego uwagę Zgłoszenia („Zwycięzca Konkursu”).
 4. Zwycięzca Konkursu o wygranej zostaną poinformowani do dnia 16 grudnia 2018 roku poprzez email wysłany na adres, z którego przesłano Zgłoszenie.
 5. Niezależnie od wysłania informacji o wygranej drogą elektroniczną Organizator poinformuje o wybraniu Zwycięzcy Konkursu na własnych kanałach Social Media.

§4 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest książka „Italia do zjedzenia” autorstwa Bartka Kieżuna o wartości 70 zł oraz dwie nagrody pocieszenia.
 2. Organizator nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika związanych z przystąpieniem do Konkursu.
 3. Nagrody nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagroda zostanie wysłana do laureata na wskazany przez niego adres w ciągu 3 dni od przesłania Organizatorowi informacji teleadresowych.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Studio Kreatywne Magdalena Rączka z siedzibą w Krakowie (31-044), przy ul. Grodzkiej 42/1, wpisana do CEIDG  pod numerem NIP:  1231125914  , REGON: 366810149
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wręczenia Nagrody, ewentualnie przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik może zwrócić się z zapytaniem do Organizatora – korespondencję należy kierować na adres wskazany w ust. 1 powyżej lub drogą mailową na adres: [email protected].
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO1 , tj. zgody udzielonej przez Uczestnika.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zgłosić się do Organizatora w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 7. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz może skutkować wyeliminowaniem Uczestnika z Konkursu bądź uniemożliwić przyznania Nagrody.
 8. Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 9. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym pracownikom i współpracownikom Organizatora jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia Nagród.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania Nagrody. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 11. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

§ 6 PODATEK DOCHODOWY

 1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 200), zwana dalej „Ustawą o pdof”.
 2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 Ustawy o pdof).
 3. W przypadku, gdy wartość nagród, o których mowa w § 4 ust. 1 przekroczy kwotę wskazaną w ust. 2 powyżej Zwycięzcy otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w odpowiedniej wysokości, przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach w wysokości 10% wartości uzyskanej w Konkursie nagrody.
 4. Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie zostaną wydane zwycięzcom tylko zostaną potrącone przez Organizatora na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazane na rachunek właściwego organu skarbowego.
 5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, będą rozpatrywane przez Organizatora w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora mailowo, na adres mailowy wskazany w treści reklamacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej sweetspoon.pl należącej do Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Konkursu w każdym czasie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej sweetspoon.pl należącej do Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.